Gebruikersvoorwaarden

Algemene Voorwaarden – 8vance BV

 • 1 Toepasselijkheid en doel van de bepalingen en voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de software en alle bijbehorende diensten aangeboden door 8vance BV (8vance), een matching platform om je te verbinden met onze corporate partners die banen aanbieden (8vance Service). Deze Algemene Voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) definiëren de voorwaarden waar je je aan moet houden bij gebruik van de 8vance Service onafhankelijk van de locatie waar het wordt gebruikt of geopend (binnen Nederland of daarbuiten).

Door je te registreren bij 8vance en het verkrijgen van het recht de 8vance Service te gebruiken, leg je een bindende verklaring af dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en akkoord bent met de toepassing van deze voorwaarden. In het geval je niet akkoord gaat met de toepassing van de Algemene Voorwaarden, kun je je niet registreren op het 8vance platform en zal daarom het gebruik van de 8vance Dienst worden verboden. Personen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd de 8vance Service te gebruiken.

 • 2 Algemene Voorwaarden 8vance Service

1)    Omschrijving:

8vance Service is een platform dat bedrijven (Corporate Partners) in staat stelt om vacatures te plaatsen en om de kandidaat-profielen zeer gedetailleerd met hun baan te matchen.

Het helpt onze Corporate Partner haar wervingsproces te vergemakkelijken en sneller en meer doordacht beslissingen te nemen.

For You 8vance Service biedt de mogelijkheid jezelf te presenteren op een grotere schaal dan het versturen van een standaard CV. Het moet echter duidelijk zijn dat de 8vance service niet het vinden van een baan omvat.

a) Registratie

Om gebruik te maken van de 8vance Service moet je je eerst registreren met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je kunt dit doen zowel rechtstreeks bij ons of met behulp van het login proces via facebook.com of LinkedIn.com met je login gegevens van deze sociale netwerken.

b) Eigen profiel

In een tweede stap word je gevraagd om verschillende gegevens in te vullen en vragen te beantwoorden om je profiel te genereren en om jezelf te presenteren.

c)    Functieomschrijving

Je wordt nu gevraagd om een aantal vragen over je gewenste soort werk te beantwoorden.

d)   Corporate Partner

Onze Corporate Partner zal het systeem gebruiken om zijn vacatures te publiceren en het profiel van de kandidaten te matchen. Het eerste matching-proces zal worden uitgevoerd met geanonimiseerde profielen en de Corporate Partner zal beslissen welke profielen hij helemaal wil bekijken. In geval de Corporate Partner vraagt je volledige profiel te bekijken, wordt je gevraagd in te stemmen met de publicatie. Alleen wanneer en voor zover je akkoord gaat met de Corporate Partner toegang tot je gegevens te geven zal de Corporate Partner in staat zijn je profiel en gewenste baan te bekijken en te downloaden.

e)    Find Your Twin

8vance streeft naar een hoge kwaliteit en de beste gebruikerservaring. Om dit te garanderen, heeft 8vance besloten haar nieuwe platform te testen met een 8vance Beta versie “Find your twin” (“Find Your Twin”). Find Your Twin bevat – anders dan de definitieve versie van onze website en service – geen vacatures en dus zal het proces beschreven in hoofdstuk 2 nummer 1 niet worden uitgevoerd. Je wordt gevraagd je te registreren en je profiel in te vullen. Daarna ontvang je een echt talent rapport, maar voor testdoeleinden matchen we de deelnemers met elkaar en niet met banen. Je kunt in Smart View zien of je uniek bent of dat je misschien één of meer tweelingen (twins) hebt. Al je gegevens blijven vertrouwelijk en je kunt kiezen zichtbaar te zijn op naam of niet. Alle verzamelde gegevens (logingegevens, persoonlijke gegevens en algemene gegevens) op deze website zullen worden verwijderd na de test, tenzij je ons verzoekt de gegevens te bewaren.

2)    Je verplichtingen

a) Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel.

b) Door het registreren, bevestig je dat je licenties hebt verkregen van de eigenaren van het auteursrecht, de service bescherming en andere rechten vereist of dat je in bezit bent van alle benodigde rechten voor publicatie van foto’s, documenten, informatie en gegevens door jou beschikbaar gesteld op onze website. Verder bevestig je dat alle gegevens opgenomen in de 8vance Service waar en juist zijn.

c) Je verbindt je ertoe de 8vance Service te gebruiken op een legale wijze. Het is daarom niet toegestaan om op enige wijze seksuele, pornografische, immorele, politiek radicale of andere illegale content in de profielen of in mededelingen te zetten of beschikbaar te stellen. Het is ook niet toegestaan om profielen voor derden te maken of om de rechten van derden te schenden.

d) Je verbindt je ertoe je wachtwoord te beschermen en geheim te houden en het te gebruiken op een legale wijze.

e) Je bent verplicht e-mails en andere berichten of andere gebruikersgegevens, ontvangen in verband met het gebruik van de 8vance Service en het platform van 8vance, vertrouwelijk te houden en deze niet toegankelijk of beschikbaar te stellen aan derden zonder toestemming van de eigenaar.

f) Je mag de 8vance Service alleen gebruiken om jezelf te presenteren en te solliciteren naar de functie (s) die worden aangeboden door onze Corporate Partners. Gebruik of exploiteer de 8vance Service niet op een andere manier, tenzij jij en 8vance expliciete overeenkomsten hebben.

g) Je dient je te onthouden van handelingen die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de 8vance functionaliteit en infrastructuur, met name het veroorzaken van overbelasting van het systeem.

3)    Schending van deze Voorwaarden

a) 8vance mag technieken waarover zij beschikken gebruiken om te controleren of profielen voldoen aan deze voorwaarden.

b) Bij schending van deze Voorwaarden, kan 8vance je toegang blokkeren tot of de door jou ingevoerde informatie/je account in zijn geheel verwijderen en de licentie overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en daarmee elk verder gebruik van de 8vance Service verbieden.

c) In geval van illegale inhoud, heeft 8vance het recht om deze inhoud te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van een onrechtmatige daad kan 8vance je persoonlijke gegevens doorsturen naar de desbetreffende wethandhavingsinstanties. Echter, 8vance aanvaardt op geen enkele wijze enige gezamenlijke aansprakelijkheid voor de inhoud van de profielen of de communicatie.

d) 8vance behoudt het recht om vorderingen tot schadevergoeding te doen als gevolg van schendingen van deze Voorwaarden en andere juridische feiten.

 • 3 Beschikbaarheid
 1.   8vance behoudt het recht de 8vance Service geheel of gedeeltelijk te updaten, wijzigen, onderbreken of staken op enige wijze, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving. Wel zal ofwel 8vance of onze Corporate Partner je informeren wanneer je aanvraag niet verder zal worden verwerkt. Je bevestigt dat je akkoord gaat dat 8vance niet aansprakelijk kan worden gesteld tegenover jou of derden met betrekking tot wijzigingen, onderbrekingen of stopzetting van individuele Diensten of alle Diensten.
 2.   8vance zal zich inspannen de maximaal mogelijke beschikbaarheid van de server te verzekeren. Er wordt echter uitdrukkelijk verklaard dat 8vance geen 100% beschikbaarheid kan garanderen.
 • 4 Het auteursrecht (Copyright) en andere beschermende rechten
 1.   Alle 8vance inhoud wordt beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren van inhoud en elders publiceren is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 8vance.
 2.   Registratie overeenkomstig paragraaf 2 punt 1a, vormt op geen enkele wijze een overdracht van de titel of gebruiksrechten, licenties of andere rechten van de gebruiker. Alle rechten op codes, titels, merken, handelsmerken, auteursrechten en andere commerciële rechten in bezit van 8vance blijven bij 8vance zonder beperking, met uitzondering van het recht om de 8vance Service te gebruiken tijdens het moment van inschrijving.
 3.    8vance bezit verder alle rechten met betrekking tot zijn matching technologie en databases. Het is dan ook ten strengste verboden om een van 8vance’s websites, databases of technologieën te blokkeren, te wijzigen of te kopiëren. Je kunt echter het platform of de Service aangeboden door 8vance gebruiken gedurende de tijd van je correcte registratie.
 • 5 Gegevensbescherming

Je zult uitdrukkelijk akkoord gaan met ons gegevensbeschermingsbeleid dat je hier kunt vinden: Privacybeleid

 • 6 Garantie
 1.   Je stemt ermee in dat het onmogelijk is om software te ontwikkelen op een zodanige wijze dat ze foutloos is voor alle toepassingsomstandigheden. 8vance stelt alles in het werk om fouten te verwijderen in de 8vance service zodra je ons op de hoogte stelt van een dergelijke fout, door een uitvoerige beschrijving van deze fout te geven.
 2.   De garantie wordt uitgesloten als je de fout niet kunt reproduceren of kunt bewijzen op basis van computer uitdraaien.
 3.   Met betrekking tot de gebruikte gegevens, heeft 8vance alleen de verantwoordelijkheid te controleren dat de gebruikte gegevens vrij zijn van virussen met behulp van conventionele anti-virus software. Elke verdergaande aansprakelijkheid voor verspreiding van virussen is uitgesloten.
 4.   Je hebt geen recht op eventuele claims uit deze garantie wanneer de oorzaak van het defect betrekking heeft op nalatigheid van jouw kant.
 • 7 Beperking van aansprakelijkheid
 1.   Ongeacht de juridische grondslag, is 8vance’s aansprakelijkheid beperkt tot schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Echter, deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing bij enig letsel of schade aan leven, lichaam of gezondheid, bij de schending van de belangrijkste verplichtingen en vorderingen die voortvloeien uit de Wet Productaansprakelijkheid.
 2.   Waar 8vance aansprakelijk kan worden gesteld als gevolg van eenvoudige nalatigheid, zal de schadevergoeding worden beperkt tot de schade zoals het zou worden verwacht en tot een totale schadevergoeding van € 2.000.
 3.   Claims voor gevolgschade, in het bijzonder schade aan hardware, software of schade als gevolg van het verlies van gegevens van de gebruiker of gederfde winst zal geheel worden uitgesloten.
 4.   Indien en voor zover 8vance’s aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt, is deze uitsluiting ook van toepassing bij de persoonlijke aansprakelijkheid van 8vance medewerkers, vacaturehouders, werknemers, vertegenwoordigers en agenten.
 5.   Het is duidelijk dat alle vacatures worden gepubliceerd door onze Corporate Partner. 8vance is evenmin aansprakelijk voor mogelijke rechtmatigheid of juistheid van deze vacatures of voor enige vorm van schade veroorzaakt door deze vacatures.
 6.   Er is overeengekomen dat de huidige technologie fouten in het programma niet kan uitsluiten, ook al wordt hier grote zorg aan besteed, en dat ononderbroken en foutloze werking of volledige afwezigheid van programmafouten niet kan worden gegarandeerd.
 7.   8vance sluit elke garantie voor de 8vance Service en de functionaliteit van de website uit en doet geen toezeggingen met betrekking tot de juistheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, stiptheid en nauwkeurigheid van de daarin opgenomen informatie.
 8.   Als de website en / of de functionaliteit van de 8vance Service wordt belemmerd, onderbroken of vernietigd ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, operationele storing of structurele schade van buitenaf, zal 8vance’s aansprakelijkheid worden uitgesloten.
 9.   8vance’s aansprakelijkheid voor het onrechtmatig, niet-doelgericht verkrijgen van kennis van persoonlijke gebruikersgegevens door derden (bijvoorbeeld door middel van ongeautoriseerde toegang door hackers in de 8vance Service-database) of informatie vertrekt aan derden door de gebruiker zelf, bijvoorbeeld het geven van zijn wachtwoord, dat vervolgens wordt misbruikt door derden, is uitgesloten.
 10.   8vance’s aansprakelijkheid voor enige vertraging, dataverlies, toevallige overdracht of geheugenstoring in de communicatie tussen jou en onze Corporate Partner wordt uitgesloten.
 11.   8vance vestigt ook de aandacht op het feit dat zij uitdrukkelijk niet aansprakelijk zal zijn voor content die door jou of enige andere gebruiker van de 8vance Service wordt geplaatst.
 12.   8vance is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan je computersysteem, misdrijven of schade aan jou veroorzaakt door onze Corporate Partner.
 • 8 Wijzigingen in de Voorwaarden
 1.   8vance behoudt zich het recht voor de voorwaarden te herontwerpen, aan te passen of te wijzigen.
 2.   8vance informeert je tijdig bij wijziging van de Algemene Voorwaarden. Als je geen bezwaar maakt tegen de wijziging binnen een periode van twee weken, te beginnen op de dag nadat de kennisgeving van wijziging is ontvangen, worden de gewijzigde voorwaarden door jou goedgekeurd. Als je niet instemt met de wijziging, behoudt 8vance zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en kun je de 8vance Service niet meer gebruiken.
 • 9 Overige Voorwaarden
 1.    8vance kan je uitsluiten van verder gebruik van individuele of alle functies van de 8vance Service zonder inachtneming van een opzegtermijn, of individuele profielen weigeren zonder opgaaf van redenen.
 2.     Echter, als je nog steeds gebruik maakt van de 8vance Service, bijvoorbeeld met een andere identiteit of probeert een licentiecontract met 8vance op deze manier te verkrijgen, behoudt 8vance alle rechten voor om eventuele juridische stappen te ondernemen.
 3.    Je gaat ermee akkoord dat alle communicatie in verband met de 8vance Service wordt gedaan via e-mail, tenzij anders bepaald door de wet.
 4.    De contractuele relatie tussen 8vance en je wordt geregeld door Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-recht op de verkoop van goederen, met de voorwaarde dat 8vance’s eigendomsrechten worden beschermd door de van toepassing zijn de lokale wetgeving over de hele wereld.
 5.    Voor zover wettelijk toegestaan, zal de exclusieve locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn Venlo, Nederland.
 6.    Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig blijken te zijn, zal de bindende kracht en de effectiviteit van de overige bepalingen van deze overeenkomst onaangetast blijv